Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trấn Yên- Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN TÚ TRẤN YÊN
Mã số thuế:

5200897185

Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 8 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 14/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TRẤN YÊN
Mã số thuế:

5200896470

Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 5 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TRẤN YÊN
Mã số thuế:

5200896449

Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 5 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 27/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp