Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TRẤN YÊN
Mã số thuế:

5200896449

Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 5 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CT YÊN BÁI
Mã số thuế:

5200896368

Địa chỉ: tổ 48, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: Civil Group 48, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CT YÊN BÁI
Mã số thuế:

5200896350

Địa chỉ: tổ 48, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: Civil Group 48, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 25/12/2018

CÔNG TY TNHH NHẬT TÂN ELECTRONIC
Mã số thuế:

5200895646

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Đông Cuông , Huyện Văn Yên , Yên Bái
Address: Trung Tam Hamlet, Dong Cuong Commune, Van Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Đông Cuông, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - HUYỆN VĂNCHẤN-CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN
Mã số thuế:

5200896174

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An , Thị xã Nghĩa Lộ , Yên Bái
Address: No 121, Dien Bien Street, Civil Group 2, Tan An Ward, Nghia Lo Town, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - HUYỆN VĂNCHẤN-CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN
Mã số thuế:

5200896216

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An , Thị xã Nghĩa Lộ , Yên Bái
Address: No 121, Dien Bien Street, Civil Group 2, Tan An Ward, Nghia Lo Town, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - THỊ XÃ NGHĨA LỘ - CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN
Mã số thuế:

5200896248

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An , Thị xã Nghĩa Lộ , Yên Bái
Address: No 121, Dien Bien Street, Civil Group 2, Tan An Ward, Nghia Lo Town, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Ngày thành lập: 24/12/2018