Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phúc Lợi- Huyện Lục Yên- Yên Bái

Xã Phúc Lợi - Vãng Lai
Mã số thuế:

5200830952

Địa chỉ: Xã Phúc Lợi - Xã Phúc Lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Phuc Loi Commune, Phuc Loi Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác (Administrative practice, office assistance and other business assistant services )

Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 07-12-2015

Đội thuế số 3 - Xã Tô Mậu
Mã số thuế:

5200790724

Địa chỉ: Xã Phúc Lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Phuc Loi Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác (Administrative practice, office assistance and other business assistant services )

Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 05-10-2012

Đội thuế số 3 - Xã Phúc Lợi
Mã số thuế:

5200790717

Địa chỉ: Xã Phúc Lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Phuc Loi Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác (Administrative practice, office assistance and other business assistant services )

Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 05-10-2012

UBND xã Phúc lợi
Mã số thuế:

5200174757

Địa chỉ: xã Phúc lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Phuc Loi Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000