Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Khánh Thiện- Huyện Lục Yên- Yên Bái

Xã Khánh Thiện
Mã số thuế:

5200830776

Địa chỉ: Xã Khánh Thiện - Xã Khánh Thiện - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Khanh Thien Commune, Khanh Thien Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác (Administrative practice, office assistance and other business assistant services )

Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 07-12-2015

Hoàng Mạnh Chừng
Mã số thuế:

5200816161

 Điện thoại:

0975.275.546

Địa chỉ: Thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Tong Luong Hamlet, Khanh Thien Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ) (Other retailing forms (excluding outlet retailing, mobile retailing or market retailing) )

Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 16-12-2014

Đội thuế số 2 -Xã Khánh Thiện
Mã số thuế:

5200790562

Địa chỉ: Xã Khánh Thiện - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Khanh Thien Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác (Administrative practice, office assistance and other business assistant services )

Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 05-10-2012

UBND xã Khánh thiện
Mã số thuế:

5200174725

Địa chỉ: Xã Khánh thiện - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Khanh Thien Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000