Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN TÚ TRẤN YÊN
Mã số thuế:

5200897185

Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 8 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 14/01/2019

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN YÊN BÌNH
Mã số thuế:

5200897146

Địa chỉ: tổ 10, Thị trấn Yên Bình , Huyện Yên Bình , Yên Bái
Address: Civil Group 10, Yen Binh Town, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN LỤC YÊN
Mã số thuế:

5200897097

Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Yên Thế , Huyện Lục Yên , Yên Bái
Address: Civil Group 17, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN LỤC YÊN
Mã số thuế:

5200897072

Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Yên Thế , Huyện Lục Yên , Yên Bái
Address: Civil Group 17, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 10/01/2019

KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN LỤC YÊN
Mã số thuế:

5200897058

Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Yên Thế , Huyện Lục Yên , Yên Bái
Address: Civil Group 8, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội (The Communist Party, Civil society)

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 09/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ
Mã số thuế:

5200896791

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Mù Cang Chải , Huyện Mù Cang Chải , Yên Bái
Address: Civil Group 7, Mu Cang Chai Town, Mu Cang Chai District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ
Mã số thuế:

5200896784

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Mù Cang Chải , Huyện Mù Cang Chải , Yên Bái
Address: Civil Group 7, Mu Cang Chai Town, Mu Cang Chai District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Ngày thành lập: 04/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp