Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú Đa- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

HTX Nông nghiệp Phú Đa
Mã số thuế:

2500493780

Địa chỉ: Phú Đa - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Phu Da, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Đa, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 23-11-2012

UBND xã Phú Đa
Mã số thuế:

2500228253

 Điện thoại:

(0211) 839085

Địa chỉ: Xã Phú đa - Xã Phú Đa - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Phu Da Commune, Phu Da Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Phú Đa, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 01-06-2004

Trường phổ thông trung học cơ sở Phú Đa
Mã số thuế:

2500227820

 Điện thoại:

(0211) 859102

Địa chỉ: Xã Phú Đa - Xã Phú Đa - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Phu Da Commune, Phu Da Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Phú Đa, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25-05-2004