Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tam Quan- Huyện Tam Đảo- Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TAM ĐẢO GROUP
Mã số thuế:

2500618630

Địa chỉ: Làng Mạ, Xã Tam Quan , Huyện Tam đảo , Vĩnh Phúc
Address: Ma Village, Tam Quan Commune, Tam Dao District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tam Quan, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 19/11/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Lương Biên
Mã số thuế:

2500606233

Địa chỉ: Thôn Kiên Tràng, Xã Tam Quan, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Kien Trang Hamlet, Tam Quan Commune, Tam Dao District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tam Quan, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 27-06-2018

Công Ty TNHH Chè Hoa Vàng
Mã số thuế:

2500578593

Địa chỉ: Thôn Đồng Bùa, Xã Tam Quan, Huyện Tam đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Dong Bua Hamlet, Tam Quan Commune, Tam Dao District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Tam Quan, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 23-02-2017