Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đôn Xuân- Huyện Trà Cú- Trà Vinh

Đội thuế xã Đôn Xuân
Mã số thuế:

2100506890

Địa chỉ: Xã Đôn Xuân - Xã Đôn Xuân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: Don Xuan Commune, Don Xuan Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Đôn Xuân, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 10-09-2012

DNTN Bình An
Mã số thuế:

2100159735

 Điện thoại:

(0294) 876280

Địa chỉ: ấp Chợ, xã Đôn Xuân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: Cho Hamlet, Don Xuan Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Đôn Xuân, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 28-06-2004

DNTN Thái Thị Mích
Mã số thuế:

2100290440

 Điện thoại:

(0294) 876282

Địa chỉ: ấp Chợ, xã Đôn Xuân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: Cho Hamlet, Don Xuan Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Đôn Xuân, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 10-06-2004

DNTN Bảy Thoại
Mã số thuế:

2100260774

 Điện thoại:

(0294) 876331

Địa chỉ: ấp Cây Da, xã Đôn Xuân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: Cay Da Hamlet, Don Xuan Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Đôn Xuân, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 22-05-2002

DNTN Lê Minh
Mã số thuế:

2100132765

 Điện thoại:

(0216) 4878292

Địa chỉ: ấp Chợ, xã Đôn Xuân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: Cho Hamlet, Don Xuan Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Đôn Xuân, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 21-09-1998

DNTN Ngọc Tấn
Mã số thuế:

2100132860

 Điện thoại:

(0216) 4878180

Địa chỉ: ấp Chợ, xã Đôn Xuân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Address: Cho Hamlet, Don Xuan Commune, Tra Cu District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Đôn Xuân, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngày thành lập: 21-09-1998