Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ngọc Lĩnh- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Thao Lan
Mã số thuế:

2801677615

 Điện thoại:

(0237) 7625455

Địa chỉ: Nhà ông Vũ Trọng Thao, thôn 13 - Xã Ngọc Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Vu Trong Thao, Hamlet 13, Ngoc Linh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ngọc Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31-03-2011

UBND Xã Ngọc Lĩnh
Mã số thuế:

2801267231

 Điện thoại:

(0237) 8723831

Địa chỉ: Xã Ngọc Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Ngoc Linh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Ngọc Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-01-2009