Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Thành- Huyện Thường Xuân- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH VIBABO
Mã số thuế:

2802576225

Địa chỉ: Xóm 2, thôn Thành Lợi, Xã Tân Thành , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Thanh Loi Hamlet, Tan Thanh Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/11/2018

Chi Nhánh Tổ Hợp Sơn Lâm
Mã số thuế:

2801158296-001

 Điện thoại:

(0237) 3600407

Địa chỉ: Thôn Thành Lãm - Xã Tân Thành - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá
Address: Thanh Lam Hamlet, Tan Thanh Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-01-2011

CôNG TY TNHH THươNG MạI QUANG HảI
Mã số thuế:

2801584505

Địa chỉ: Nhà bà Cầm Thị Hải, bản Thành Đon - Xã Tân Thành - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Cam Thi Hai, Thanh Don Hamlet, Tan Thanh Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-07-2010

Hợp Tác Xã Thành Phát
Mã số thuế:

2801506419

 Điện thoại:

0936.697.456

Địa chỉ: Thôn Thành Đon - Xã Tân Thành - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá
Address: Thanh Don Hamlet, Tan Thanh Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-12-2009

Trường Trung Học Cơ Sở Tân Thành
Mã số thuế:

2801336887

Địa chỉ: Thôn Thành Lãm, Tân Thành - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá
Address: Thanh Lam Hamlet, Tan Thanh, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-04-2009

Trường Tiểu học Tân Thành 1
Mã số thuế:

2801335996

 Điện thoại:

(0237) 8678137

Địa chỉ: Thôn Thành lãm, Tân Thành - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá
Address: Thanh Lam Hamlet, Tan Thanh, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-04-2009

Trường Tiểu Học Tân Thành 2
Mã số thuế:

2801336012

Địa chỉ: Thôn Thành Nàng, Tân Thành - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá
Address: Thanh Nang Hamlet, Tan Thanh, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-04-2009