Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Thắng- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG LAM SƠN SAO VÀNG
Mã số thuế:

2802495858

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Xuân Thắng , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Hamlet 13, Xuan Thang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Xuân Thắng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/11/2017

Cơ sở sản xuất đồ mộc số 01( Cty Duy Minh)
Mã số thuế:

2801000848-001

 Điện thoại:

(0237) 3834289

Địa chỉ: Xã Xuân Thắng - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Xuan Thang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Thắng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08-01-2007