Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thiệu Viên- Huyện Thiệu Hóa- Thanh Hóa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Toản
Mã số thuế:

2801593820

 Điện thoại:

(0237) 8820178

Địa chỉ: Tại nhà ông Vũ Đình Toản, thôn 5 - Xã Thiệu Viên - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá
Address: Tai Nha Ong Vu Dinh Toan, Hamlet 5, Thieu Vien Commune, Thieu Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-09-2010

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Thiệu Viên
Mã số thuế:

2801285505

 Điện thoại:

(0237) 8820037

Địa chỉ: Thiệu Viên - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá
Address: Thieu Vien, Thieu Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-02-2009

HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Viên
Mã số thuế:

2801057298

 Điện thoại:

0982.165.660

Địa chỉ: Xã Thiệu Viên - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá
Address: Thieu Vien Commune, Thieu Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-07-2007