Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thiệu Thành- Huyện Thiệu Hóa- Thanh Hóa

Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Thành
Mã số thuế:

2801173294

 Điện thoại:

(0237) 3696150

Địa chỉ: Thiệu Thành - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá
Address: Thieu Thanh, Thieu Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Thiệu Thành, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-10-2008