Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quảng Thành- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công ty TNHH Tân Phương
Mã số thuế:

2800836414

Địa chỉ: Thành Bắc- Xã Quảng Thành - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Thanh Bac, Quang Thanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-04-2005

Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm
Mã số thuế:

2801425135

Địa chỉ: Tại Trịnh Văn Liêm, Thôn Thành Mai, xã Quảng Thành - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Tai Trinh Van Liem, Thanh Mai Hamlet, Quang Thanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-08-2009

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thanh Bình
Mã số thuế:

2801413468

 Điện thoại:

(0237) 3501594

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Quang Cát, thôn Thành Yên, xã Quảng Thành - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Quang Cat, Thanh Yen Hamlet, Quang Thanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống (Rail transport, road transport, and pipeline conduit)

Xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-07-2009

Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Tân Thành Hưng
Mã số thuế:

2801376128

 Điện thoại:

(0237) 3910597

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Ngọc Kiên, thôn Thành Bắc, xã Quảng Thành - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Hoang Ngoc Kien, Thanh Bac Hamlet, Quang Thanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-05-2009

Trường tiểu học Quảng Thành
Mã số thuế:

2801226411

Địa chỉ: Xã Quảng Thành - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Quang Thanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2008

Hợp tác xã dịch vụ điện năng Quảng Thành II
Mã số thuế:

2801175284

 Điện thoại:

(0237) 3958489

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Ngọc Tứ, thôn Thành Công, xã Quảng Thành - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Hoang Ngoc Tu, Thanh Cong Hamlet, Quang Thanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03-11-2008

Hợp Tác Xã Dịch vụ điện năng Quảng Thành I
Mã số thuế:

2801169996

 Điện thoại:

(0237) 3210479

Địa chỉ: Thôn Thành Yên - Xã Quảng Thành - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Thanh Yen Hamlet, Quang Thanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-09-2008

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ môi trường xanh - Hải Hà
Mã số thuế:

2801061248

 Điện thoại:

(0237) 911831

Địa chỉ: Thôn Thành Trọng - Xã Quảng Thành - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Thanh Trong Hamlet, Quang Thanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-07-2007

Công ty TNHH thương mại Ngân Hà
Mã số thuế:

2801050366

 Điện thoại:

(0215) 7912339

Địa chỉ: Thôn Thành Trọng - Xã Quảng Thành - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Thanh Trong Hamlet, Quang Thanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04-06-2007

HTX nhân đạo tháng năm
Mã số thuế:

2800840996

Địa chỉ: Thôn Minh Trại - Quảng Thành - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Minh Trai Hamlet, Quang Thanh, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-05-2005

UBND xã Quảng Thành
Mã số thuế:

2800791097

Địa chỉ: Xã Quảng Thành - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Quang Thanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-03-2004