Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Hải- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

LASER SYMAG
Mã số thuế:

2801961400

Địa chỉ: Đông Hải - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Dong Hai, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Xã Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-07-2013

Trường tiểu học Đông Hải I
Mã số thuế:

2801226429

Địa chỉ: Xã Đông Hải - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Dong Hai Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2008

UBND Xã Đông Hải
Mã số thuế:

2800786675

Địa chỉ: Xã Đông Hải - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Dong Hai Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-01-2004