Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Cương- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thái Anh Toàn
Mã số thuế:

2801414623

 Điện thoại:

(0237) 3960213

Địa chỉ: Số 40 Đình Hương, xã Đông Cương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 40 Dinh Huong, Dong Cuong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-07-2009

Doanh nghiệp tư nhân Dũng Tiến
Mã số thuế:

2801356516

 Điện thoại:

(0237) 3962798

Địa chỉ: 131 Đình Hương, xã Đông Cương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: 131 Dinh Huong, Dong Cuong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-04-2009

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Ngọc Hải
Mã số thuế:

2801340876

 Điện thoại:

(0237) 3272272

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Hải, thôn 7, xã Đông Cương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Van Hai, Hamlet 7, Dong Cuong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn (Producing non-alcoholic beverages)

Xã Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-04-2009

Cửa hàng kinh doanh thiết bị nội thất xây dựng- Công ty TNHH Văn Nhàn
Mã số thuế:

2801141165-002

 Điện thoại:

(0237) 3501426

Địa chỉ: 249 Đình Hương, xã Đông Cương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: 249 Dinh Huong, Dong Cuong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-04-2009

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Đồng Tâm
Mã số thuế:

2801039186

 Điện thoại:

(0237) 962523

Địa chỉ: Lô01 - Khu định cư - Xã Đông Cương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Lo01, Khu Dinh Cu, Dong Cuong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-03-2007

Công ty TNHH thương mại Sao Sáng
Mã số thuế:

2800830564

 Điện thoại:

(0237) 960764

Địa chỉ: Ngõ 2 Đại Khối- Đông Cương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: 2 Dai Khoi Lane, Dong Cuong, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30-12-2004

UBND Xã Đông Cương
Mã số thuế:

2800786717

Địa chỉ: Xã Đông Cương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Dong Cuong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-01-2004