Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thành Minh- Huyện Thạch Thành- Thanh Hóa

HTX DV KD NN Thành Minh
Mã số thuế:

2801723406

Địa chỉ: Thôn Minh Hải - Xã Thành Minh - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá
Address: Minh Hai Hamlet, Thanh Minh Commune, Thach Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Thành Minh, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-09-2011

Bùi Thị Huệ
Mã số thuế:

2800936899

Địa chỉ: Thôn Cốc - Xã Thành Minh - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá
Address: Coc Hamlet, Thanh Minh Commune, Thach Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of department stores)

Xã Thành Minh, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-01-2006

UBND Xã Thành Minh
Mã số thuế:

2800789482

Địa chỉ: Xã Thành Minh - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá
Address: Thanh Minh Commune, Thach Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Thành Minh, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-03-2004