Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quảng Trường- Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG THỊNH
Mã số thuế:

2802576200

Địa chỉ: Thôn Châu Sơn, Xã Quảng Trường , Huyện Quảng Xương , Thanh Hoá
Address: Chau Son Hamlet, Quang Truong Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/11/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGOAN THÁI
Mã số thuế:

2802423853

 Điện thoại:

0988.028.375

Địa chỉ: Thôn Trung Đông, Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá
Address: Trung Dong Hamlet, Quang Truong Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/10/2016

Công Ty TNHH Dũng Châu
Mã số thuế:

2801478803

 Điện thoại:

(0237) 3978215

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Dũng, thôn Châu Thanh - Xã Quảng Trường - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Van Dung, Chau Thanh Hamlet, Quang Truong Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-12-2009

UBND xã Quảng Trường
Mã số thuế:

2801260853

 Điện thoại:

(0237) 3676210

Địa chỉ: Xã Quảng Trường - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá
Address: Quang Truong Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-01-2009