Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN MƯỜNG LÁT
Mã số thuế:

2802609544

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát , Huyện Mường Lát , Thanh Hoá
Address: Khu 2, Muong Lat Town, Muong Lat District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN MƯỜNG LÁT
Mã số thuế:

2802609512

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát , Huyện Mường Lát , Thanh Hoá
Address: Khu 2, Muong Lat Town, Muong Lat District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN MƯỜNG LÁT
Mã số thuế:

2802609537

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát , Huyện Mường Lát , Thanh Hoá
Address: Khu 2, Muong Lat Town, Muong Lat District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/01/2019