Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUY VŨ
Mã số thuế:

2802613117

Địa chỉ: Thôn Duyên Huy, Xã Hà Lan , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: Duyen Huy Hamlet, Ha Lan Commune, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Hà Lan, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH DUY NGÀ
Mã số thuế:

2802612628

Địa chỉ: Thôn Long Linh Nội, Xã Thọ Trường , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Long Linh Noi Hamlet, Tho Truong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Thọ Trường, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THƯỜNG XUÂN
Mã số thuế:

2802612508

Địa chỉ: Số 75 Lê Lợi Thị Trấn, Thị trấn Thường Xuân , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: No 75 Le Loi Thi Tran, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT THƯỜNG XUÂN
Mã số thuế:

2802612554

Địa chỉ: Số 175 Lê Lợi Khu 4, Thị trấn Thường Xuân , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: No 175 Le Loi Khu 4, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT THƯỜNG XUÂN
Mã số thuế:

2802612522

Địa chỉ: Số 175 Lê Lợi Khu 4, Thị trấn Thường Xuân , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: No 175 Le Loi Khu 4, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ-CCT THƯỜNG XUÂN
Mã số thuế:

2802612561

Địa chỉ: Số 175 Lê Lợi khu 4, Thị trấn Thường Xuân , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: No 175 Le Loi Khu 4, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/01/2019