Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Thắng- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đồng Hương
Mã số thuế:

2801900831

Địa chỉ: Xóm 1, thôn Hồng Nhuệ - Xã Hoằng Thắng - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 1, Hong Nhue Hamlet, Hoang Thang Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-10-2012

Công ty cổ phần đầu tu xây dựng và thương mại Hoàng Thắng
Mã số thuế:

2801578452

 Điện thoại:

(028) 38246027

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Bạo, Thôn Gia Hoà - Xã Hoằng Thắng - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Van Bao, Gia Hoa Hamlet, Hoang Thang Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Truyền tải và phân phối điện (Transmission and distribution)

Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-07-2010

HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng xã Hoằng Thắng
Mã số thuế:

2801543876

Địa chỉ: Thôn 5 - Hoằng Thắng - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Hoang Thang, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-04-2010

UBND xã Hoằng Thắng
Mã số thuế:

2801411076

Địa chỉ: Xã Hoằng Thắng - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Hoang Thang Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-07-2009