Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Hợp- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRIỆU PHÁT
Mã số thuế:

2802483669

 Điện thoại:

0969.186.889

Địa chỉ: Đội 11, thôn Đức Giáo, Xã Hoằng Hợp , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Hamlet 11, Duc Giao Hamlet, Hoang Hop Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25/09/2017

Công Ty TNHH Gia Phúc Nghĩa
Mã số thuế:

2802192268

 Điện thoại:

0944.867.369

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Bắc, đội 10 Đức Giáo - Xã Hoằng Hợp - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Ngoc Bac, 10 Duc Giao Hamlet, Hoang Hop Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03-09-2014

Công Ty TNHH Sơn Quyền
Mã số thuế:

2801819281

 Điện thoại:

0913.376.168

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Viết Phương, thôn Đức Giáo - Xã Hoằng Hợp - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Viet Phuong, Duc Giao Hamlet, Hoang Hop Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-03-2012

HTX tiểu thủ công nghiệp sản xuất kinh doanh tổng hợp Đức Sơn
Mã số thuế:

2801785515

Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Trọng Sơn, Thôn Đức Giáo, Hoằng Hợp - Xã Hoằng Hợp - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Trinh Trong Son, Duc Giao Hamlet, Hoang Hop, Hoang Hop Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-12-2011

HTX tiểu thủ công nghiệp sản xuất kinh doanh tổng hợp Đức Sơn
Mã số thuế:

2801751629

Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Trọng Sơn, thôn Đức Giáo, xã Hoằng Hợp - Xã Hoằng Hợp - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Trinh Trong Son, Duc Giao Hamlet, Hoang Hop Commune, Hoang Hop Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-12-2011

HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng xã Hoằng Hợp
Mã số thuế:

2801518118

 Điện thoại:

(0237) 3749310

Địa chỉ: Thôn Minh Quang - Hoằng Hợp - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Minh Quang Hamlet, Hoang Hop, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-01-2010

UBND xã Hoằng Hợp
Mã số thuế:

2801410756

Địa chỉ: Xã Hoằng Hợp - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Hoang Hop Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-07-2009