Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Bút Sơn- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSUN
Mã số thuế:

2802532718

 Điện thoại:

(0215) 7386565

Địa chỉ: Lô 46 đường số 8 phố Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Lot 46, Street No 8, Dao Son Street, But Son Town, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29/03/2018

CÔNG TY TNHH THÀNH LỢI 8
Mã số thuế:

2802529320

Địa chỉ: Số 131 phố Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: No 131, Dao Son Street, But Son Town, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/03/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH ĐẠI DƯƠNG XANH
Mã số thuế:

2802508514

 Điện thoại:

(0215) 7364372

Địa chỉ: Phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Trung Son Street, But Son Town, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương (Coastal transport of passengers, ocean transport of passengers )

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/12/2017

HTX dịch vụ nông nghiệp và môi trường Hoằng Hóa
Mã số thuế:

2802225636

Địa chỉ: Thị trấn Bút Sơn - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: But Son Town, Huyen Hoang Hoa, Tinh Thanh Hoa, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu (Collecting, treating and destroying [annulling] waste; recycling scrap )

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-12-2014

Công ty Phúc Sơn
Mã số thuế:

2800651727

Địa chỉ: 105- Tiểu Khu Tân Sơn- Thị trấn Bút Sơn - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: 105, Tieu Khu Tan Son, But Son Town, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng dệt khác (Production of other textiles)

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-09-2010

Thường trực HĐND huyện Hoằng Hoá
Mã số thuế:

2801431026

 Điện thoại:

(0237) 3865029

Địa chỉ: Đạo Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Dao Son, But Son Town, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-09-2009