Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hà Tân- Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TM PHÚC THỊNH
Mã số thuế:

2802612586

Địa chỉ: Thôn Quan Tương, Xã Hà Tân , Huyện Hà Trung , Thanh Hoá
Address: Quan Tuong Hamlet, Ha Tan Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/01/2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Nam Giang
Mã số thuế:

2801690140

 Điện thoại:

0966.498.988

Địa chỉ: Khu trang trại, Trung tâm NCUDKHCN lâm nghiệp Thanh Hóa - Xã Hà Tân - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Khu Trang Trai, Trung Tam Ncudkhcn Lam Nghiep Thanh Hoa, Ha Tan Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-06-2011

Hợp tác xã dịch vụ lâm nghiệp Uyên Mai Anh
Mã số thuế:

2801658891

 Điện thoại:

(0237) 2223789

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Khảng, làng Lâm nghiệp Tam Quy - Xã Hà Tân - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Nguyen Thi Khang, Lam Nghiep Tam Quy Village, Ha Tan Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Forestry and related service activities)

Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-01-2011

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thanh Chương
Mã số thuế:

2801392698

 Điện thoại:

(0237) 3836697

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thanh Chương, thôn Nam Thôn 1, xã Hà Tân - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Thanh Chuong, Nam Thon 1 Hamlet, Ha Tan Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-06-2009