Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hà Dương- Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Quang Chung
Mã số thuế:

2801676749-001

 Điện thoại:

0949.014.059

Địa chỉ: Thôn 2, Quốc lộ 1A - Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, 1a Highway, Ha Duong Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hà Dương, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-10-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Sơn Trinh
Mã số thuế:

2801870087

Địa chỉ: Nhà ông Lê Trần Việt, Thôn 2 - Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Tran Viet, Hamlet 2, Ha Duong Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hà Dương, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-06-2012

Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Kiên Cường
Mã số thuế:

2801516569

 Điện thoại:

(0237) 3786552

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hương, thôn 2 - Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Nguyen Thi Huong, Hamlet 2, Ha Duong Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hà Dương, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-01-2010

Trường tiểu học Hà Dương
Mã số thuế:

2801225714

Địa chỉ: Hà Dương - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Ha Duong, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hà Dương, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2008