Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Hương Sơn- Huyện Phú Bình- Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT PHÚ BÌNH
Mã số thuế:

4601532408

Địa chỉ: Tổ dân phố Giữa, Thị trấn Hương Sơn , Huyện Phú Bình , Thái Nguyên
Address: Giua Civil Group, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT PHÚ BÌNH
Mã số thuế:

4601532373

Địa chỉ: Tổ dân phố Giữa, Thị trấn Hương Sơn , Huyện Phú Bình , Thái Nguyên
Address: Giua Civil Group, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NGỌC BÁCH
Mã số thuế:

4601524421

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Hương Sơn , Huyện Phú Bình , Thái Nguyên
Address: Civil Group 1, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19/09/2018

CÔNG TY TNHH MTV PHÚC THIÊN HƯNG
Mã số thuế:

4601496774

 Điện thoại:

(0227) 8542833

Địa chỉ: Tầng 1, trung tâm văn hoá - thể thao, tổ 1, Thị trấn Hương Sơn , Huyện Phú Bình , Thái Nguyên
Address: 1st Floor, Trung Tam Van Hoa - The Thao, Civil Group 1, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15/12/2017

BQLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN PHÚ BÌNH
Mã số thuế:

4601294305

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên
Address: Civil Group 2, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07/06/2016

CÔNG TY TNHH VLXD THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG CẦU
Mã số thuế:

4601292604

 Điện thoại:

0965.092.886

Địa chỉ: Tổ dân phố Đông, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên
Address: Dong Civil Group, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30/05/2016

BAN QUảN Lý CáC Dự áN ĐầU Tư Và XâY DựNG HUYệN PHú BìNH
Mã số thuế:

4601288975

Địa chỉ: TT. Hương Sơn - Thị trấn Hương Sơn - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên
Address: Huong Son Town, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-04-2016

1 2 3 4 5 Tiếp