Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Diễn Thắng- Huyện Diễn Châu- Nghệ An

Công Ty TNHH Vttb Lập Phát
Mã số thuế:

2901897646

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 7, Dien Thang Commune, Dien Chau District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Ngày thành lập: 19-07-2017

HTX DVNN Diễn Thắng
Mã số thuế:

2900900416

Địa chỉ: Xóm 7, xã Diễn Thắng - Huyện Diễn Châu - Nghệ An
Address: Hamlet 7, Dien Thang Commune, Dien Chau District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Ngày thành lập: 19-06-2008