Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Trồng cây mía

Hợp tác xã Trồng mía 14/10
Địa chỉ: Số 02 đường Kênh mới, ấp Mỹ Hiệp 3 - Xã Tân Tiến - Tp Vị Thanh - Hậu Giang
Address: No 02, Kenh Moi Street, My Hiep 3 Hamlet, Tan Tien Commune, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Mã số thuế:

6300265223

 Điện thoại:

0353.943.099

Hậu Giang

Ngày thành lập: 09-09-2015