Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Khai thác và thu gom than cứng

Công Ty CP Xnk Việt Nam
Địa chỉ: Km 567+100 đến KM 567+200, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Km 567+100 Den Km 567+200, Song Tri Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
Mã số thuế:

3002104874

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 26-03-2018

Công Ty TNHH Thừa Viễn
Địa chỉ: Tại nhà ông Phan Ngọc Huy, Tổ dân phố Hoành Nam, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Phan Ngoc Huy, Hoanh Nam Civil Group, Ky Lien Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
Mã số thuế:

3002103126

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 09-02-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp