Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Hoạt động của công đoàn

Thị ủy Kỳ Anh
Địa chỉ: Phường Sông Trí - Phường Sông Trí - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Song Tri Ward, Song Tri Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
Mã số thuế:

3001985468

 Điện thoại:

(0239) 3866555

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 17-12-2015

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp