Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

Nhà Sàn Quán
Địa chỉ: Tổ 26 - Phường Đông Phong - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Address: Civil Group 26, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Mã số thuế:

6200070943

 Điện thoại:

(0215) 1379024

Lai Châu

Ngày thành lập: 01-07-2013