Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Sơn- Huyện Hải Hậu- Nam Định

UBND Xã Hải Sơn
Mã số thuế:

0600143176

 Điện thoại:

(0212) 8874525

Địa chỉ: Xã Hải Sơn - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Son Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hải Sơn, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 23-01-1999