Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Lộc- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Quang Chiều
Mã số thuế:

0600621802

 Điện thoại:

0904.123.535

Địa chỉ: Xóm 11 - Xã Hải Lộc - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 11, Hai Loc Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 04-06-2009

UBND Xã Hải Lộc
Mã số thuế:

0600143070

Địa chỉ: Xã Hải Lộc - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Loc Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 23-01-1999