Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Giang- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Minh Phi
Mã số thuế:

0600859731

 Điện thoại:

(0228) 3874306

Địa chỉ: Xóm Mỹ Thọ 1, Thôn Ninh Mỹ - Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: My Tho 1 Hamlet, Ninh My Hamlet, Hai Giang Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 06-12-2011

DNTN Văn Thư
Mã số thuế:

0600005151

 Điện thoại:

(0212) 8875745

Địa chỉ: Thôn Ninh Mỹ - xã Hải Giang - Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Ninh My Hamlet, Hai Giang Commune, Hai Giang Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 25-10-2004

UBND Xã Hải Giang
Mã số thuế:

0600143289

Địa chỉ: Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Giang Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 01-02-1999