Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thái Trị- Huyện Vĩnh Hưng- Long An

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Tấn Long An
Mã số thuế:

1101580944

Địa chỉ: ấp Thái Kỳ - Xã Thái Trị - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Thai Ky Hamlet, Thai Tri Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 14-06-2012

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Sơn Long An
Mã số thuế:

1101395204

Địa chỉ: ấp Thái Kỳ - Xã Thái Trị - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Thai Ky Hamlet, Thai Tri Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 18-08-2011

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Trinh
Mã số thuế:

1101384555

Địa chỉ: ấp Thái Vĩnh - Xã Thái Trị - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Thai Vinh Hamlet, Thai Tri Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 17-06-2011

UBND Xã Thái Trị
Mã số thuế:

1100389952

Địa chỉ: Xã Thái Trị - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Thai Tri Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 11-08-2003