Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH TENSILE MEMBRANE STRUCTURE

Ngày thành lập: 09/11/2018

Địa chỉ: 78D âp 1, Xã Mỹ Phú , Huyện Thủ Thừa , Long An
Address: 78d Ap 1, My Phu Commune, Thu Thua District, Long An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 1101897571
Tên v.tắt/giao dịch TMS COMPANY
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Thủ Thừa
Người đại diện Lê Quang Binh
Địa chỉ N.Đ.diện 78D âp 1, Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa, Long An
Delegate address 78d Ap 1, My Phu Commune, Thu Thua District, Long An Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính