Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú Sơn- Huyện Lâm Hà- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Xăng Dầu Nhật Minh
Mã số thuế:

5801370121

Địa chỉ: Số 89, Thôn Ngọc Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 89, Ngoc Son Hamlet, Phu Son Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-03-2018

Công Ty TNHH Trần Thành
Mã số thuế:

5800202808

 Điện thoại:

0913.659.107

Địa chỉ: Nông Trường Trần Vũ - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Nong Truong Tran Vu, Phu Son Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-01-1999

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vinh Liên Thịnh
Mã số thuế:

5801220581

 Điện thoại:

0982.855.164

Địa chỉ: Thôn Bằng Tiên 2 - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Bang Tien 2 Hamlet, Phu Son Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Triều Lâm Hà
Mã số thuế:

5801219811

 Điện thoại:

(0299) 2445361

Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn 3 - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Ngoc Son 3 Hamlet, Phu Son Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26-12-2013

Công Ty TNHH Tư Danh Lâm Đồng
Mã số thuế:

5801220535

 Điện thoại:

(0263) 3855017

Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn 3 - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Ngoc Son 3 Hamlet, Phu Son Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26-12-2013

Công Ty TNHH Hoa Ngộ
Mã số thuế:

5801219882

 Điện thoại:

0913.181.120

Địa chỉ: Thôn Bằng Tiên - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Bang Tien Hamlet, Phu Son Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 25-12-2013

Công Ty TNHH Lâm Phú Tuyên
Mã số thuế:

5801214972

 Điện thoại:

(0263) 3855866

Địa chỉ: Số 56, Ngọc Sơn 3 - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: No 56, Ngoc Son 3, Phu Son Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 05-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tin Đào
Mã số thuế:

5801211650

 Điện thoại:

(0263) 3855046

Địa chỉ: Ngọc Sơn 3 - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Ngoc Son 3, Phu Son Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11-11-2013