Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Thạnh Mỹ- Huyện Đơn Dương- Lâm Đồng

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT ĐƠN DƯƠNG
Mã số thuế:

5801394901

Địa chỉ: 389 Đường 2/4, Thị trấn Thạnh Mỹ , Huyện Đơn Dương , Lâm Đồng
Address: 389, Street 2/4, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐƠN DƯƠNG
Mã số thuế:

5801394877

Địa chỉ: 389 Đường 2/4, Thị trấn Thạnh Mỹ , Huyện Đơn Dương , Lâm Đồng
Address: 389, Street 2/4, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐƠN DƯƠNG
Mã số thuế:

5801394884

Địa chỉ: 389 Đường 2/4, Thị trấn Thạnh Mỹ , Huyện Đơn Dương , Lâm Đồng
Address: 389, Street 2/4, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT ĐƠN DƯƠNG
Mã số thuế:

5801394891

Địa chỉ: 389 Đường 2/4, Thị trấn Thạnh Mỹ , Huyện Đơn Dương , Lâm Đồng
Address: 389, Street 2/4, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Cẩm Loan Đơn Dương
Mã số thuế:

5801383875

Địa chỉ: Số 19A đường Nguyễn Văn Linh, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 19a, Nguyen Van Linh Street, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-08-2018

CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ HÀ LÂM
Mã số thuế:

5801382293

Địa chỉ: Khu phố Nghĩa Thị, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Nghia Thi Quarter, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13/08/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM LINH
Mã số thuế:

5801382303

Địa chỉ: Số 282A đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 282a, Street 2/4, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 07/08/2018

Công Ty TNHH Anh Ba Khía
Mã số thuế:

5801373235

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ dân phố Nghĩa Lập 4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Nguyen Chi Thanh Street, Nghia Lap 4 Civil Group, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-04-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO NGỌC HÀ
Mã số thuế:

5801370040

 Điện thoại:

(0206) 3362262

Địa chỉ: Số 10 đường Lê Văn Tám, Thị trấn Thạnh Mỹ , Huyện Đơn Dương , Lâm Đồng
Address: No 10, Le Van Tam Street, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13/03/2018

Công Ty TNHH Tm - Dv Thủy An
Mã số thuế:

5801356695

Địa chỉ: Số 428 đường 2 tháng 4, Thôn Nghĩa Lập 1, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 428, 2 Thang 4 Street, Nghia Lap 1 Hamlet, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 10-11-2017

Công Ty TNHH Bất Động Sản Thanh Thủy
Mã số thuế:

5801356705

Địa chỉ: Số 428 đường 2 tháng 4, Thôn Nghĩa Lập 1, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 428, 2 Thang 4 Street, Nghia Lap 1 Hamlet, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 10-11-2017

Công Ty TNHH Trịnh Thắng Lợi
Mã số thuế:

5801355684

Địa chỉ: Số 350 đường 2 tháng 4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 350, 2 Thang 4 Street, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 31-10-2017

Công Ty TNHH Nông Sản Xanh Đà Lạt Thanh Trần
Mã số thuế:

5801354200

Địa chỉ: Số 2 đường Phạm Ngọc Thạch, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 2, Pham Ngoc Thach Street, Thanh My Town, Don Duong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11-10-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp