Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoà Trung- Huyện Di Linh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Dầu Nhớt Minh Nhi
Mã số thuế:

5801324904

Địa chỉ: Thôn 8 - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 8, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02-11-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Sỹ
Mã số thuế:

5801234496

 Điện thoại:

(0263) 3795019

Địa chỉ: Số 79 Thôn 5, Hòa Trung - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 79, Hamlet 5, Hoa Trung, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-03-2014

Công Ty TNHH Mắc Ca Việt
Mã số thuế:

5801233397

 Điện thoại:

(0263) 3795634

Địa chỉ: 50 Thôn 3, Hòa Trung - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: 50, Hamlet 3, Hoa Trung, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06-03-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Tứ
Mã số thuế:

5801220736

 Điện thoại:

(0263) 3795694

Địa chỉ: Số 45, thôn 4, Hòa Trung - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 45, Hamlet 4, Hoa Trung, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hạnh Mã Thành
Mã số thuế:

5801214066

 Điện thoại:

0913.116.858

Địa chỉ: Thôn 5, Hòa Trung - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 5, Hoa Trung, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 03-12-2013

Công Ty TNHH Thiềm Quyên
Mã số thuế:

5801209098

 Điện thoại:

(0263) 3795021

Địa chỉ: Số 22, Thôn 1, Hòa Trung - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 22, Hamlet 1, Hoa Trung, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 14-10-2013

Doanh Nghiệp TN Bảo Trung
Mã số thuế:

5800943933

 Điện thoại:

(0263) 3795683

Địa chỉ: Số 60 đường Liên Xã, thôn 5 - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 60, Lien Xa Street, Hamlet 5, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 24-11-2010

DNTN Bùi Việt
Mã số thuế:

5800774611

 Điện thoại:

(0263) 3795050

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 1, Hoa Trung Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 20-07-2009