Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoà Ninh- Huyện Di Linh- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Đại Nguyên
Mã số thuế:

5800530485

 Điện thoại:

(0263) 777144

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Hòa Ninh - Xã Hòa Ninh - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 4, Hoa Ninh Commune, Hoa Ninh Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Forestry and related service activities)

Xã Hoà Ninh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-07-2007

1 2 3 4 5 Tiếp