Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lộc Đức- Huyện Bảo Lâm- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Ngô Ngọc Minh Đức
Mã số thuế:

5801328754

Địa chỉ: Đức Giang 1, Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Duc Giang 1, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 16-12-2016

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Trạm Xăng Dầu Liên Nghĩa - Chi Nhánh Liên Nghĩa 1
Mã số thuế:

5800280404-001

 Điện thoại:

(0263) 3840718

Địa chỉ: Thôn Thanh Bình - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Thanh Binh Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-12-2015

Công Ty TNHH Đường Len
Mã số thuế:

5801238980

 Điện thoại:

0988.235.619

Địa chỉ: Đức Giang 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Duc Giang 1, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 24-04-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hoài Lộc Đức
Mã số thuế:

5801236831

 Điện thoại:

(0263) 3926425

Địa chỉ: Đồng La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Dong La 1, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 31-03-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mai Xuân Thành
Mã số thuế:

5801234136

 Điện thoại:

(0263) 3926888

Địa chỉ: Thôn Đức Thanh - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Duc Thanh Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-03-2014

Công Ty TNHH Lâm Anh Vũ
Mã số thuế:

5801221169

 Điện thoại:

(0263) 3926141

Địa chỉ: Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Dong La 1, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 30-12-2013

Công Ty TNHH Hồng Lan Lộc Đức
Mã số thuế:

5801220567

 Điện thoại:

(0263) 3926171

Địa chỉ: Thôn Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Dong La 1 Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26-12-2013

Công Ty TNHH Cà Phê Tuyết San
Mã số thuế:

5801219096

 Điện thoại:

0983.926.335

Địa chỉ: Thôn Khánh Thượng - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Khanh Thuong Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23-12-2013

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lan Lưu
Mã số thuế:

5801218938

 Điện thoại:

(0263) 3926493

Địa chỉ: Thôn Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Dong La 1 Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23-12-2013

Công Ty TNHH Kim Hồng Nguyên Thịnh
Mã số thuế:

5801219057

 Điện thoại:

(0263) 3926027

Địa chỉ: Thôn Đông La 1 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Dong La 1 Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23-12-2013

Công Ty TNHH Hồng Bảo Khang
Mã số thuế:

5801211587

 Điện thoại:

(0263) 3909444

Địa chỉ: Thôn Đức Giang - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Duc Giang Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12-11-2013

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trọng Nghĩa
Mã số thuế:

5800779169

 Điện thoại:

(0263) 3926241

Địa chỉ: Thôn Đư�c Giang 2 - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Du�c Giang 2 Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 29-07-2009

Chi Nhánh DNTN Hương Bản 5
Mã số thuế:

5800002767-005

 Điện thoại:

(0263) 926035

Địa chỉ: Thôn Đức Thạnh - Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Address: Duc Thanh Hamlet, Loc Duc Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 01-11-2006