Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Hoàng Nhơn

Ngày thành lập: 17-05-2018

Địa chỉ: Số 116, ấp 4, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 116, Hamlet 4, Vi Tan Commune, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Mã số thuế 6300302852
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Hoàng Nhơn
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hậu Giang
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Hoàng Nhơn

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính