Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔ HIỀN
Mã số thuế:

6300310613

Địa chỉ: Số 109, đường 30 tháng 4, khu vực 2, Phường Thuận An , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: No 109, 30 Thang 4 Street, Khu Vuc 2, Thuan An Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường bộ (Construction of road works)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 24/12/2018

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG MỸ NGHỆ KIM HƯNG
Mã số thuế:

6300310620

Địa chỉ: KCN Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: Tan Phu Thanh - Giai Doan 1 Industrial Zone, Phu Loi Hamlet, Tan Phu Thanh Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Đào tạo trung cấp (Intermediate training)

Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT PHỤNG HIỆP
Mã số thuế:

6300310726

Địa chỉ: Đường số 02, ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: Street No 02, My Loi Hamlet, Cay Duong Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 21/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT PHỤNG HIỆP
Mã số thuế:

6300310719

Địa chỉ: Đường số 02, ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: Street No 02, My Loi Hamlet, Cay Duong Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 21/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT PHỤNG HIỆP
Mã số thuế:

6300310701

Địa chỉ: Đường số 02, ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: Street No 02, My Loi Hamlet, Cay Duong Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 21/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT PHỤNG HIỆP
Mã số thuế:

6300310691

Địa chỉ: Đường số 02, ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: Street No 02, My Loi Hamlet, Cay Duong Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 21/12/2018

CÔNG TY TNHH MTV SUNPRO STEEL
Mã số thuế:

6300310229

Địa chỉ: Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, Thị trấn Mái Dầm , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: Cong Nghiep Tap Trung Phu Huu A - Giai Doan 3 Cluster, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sắt, thép, gang (Producing iron, steel, pig-iron)

Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT VỊ THỦY
Mã số thuế:

6300310490

Địa chỉ: đường Hùng Vuơng, ấp 4, Thị trấn Nàng Mau , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Hung Vuong Street, Hamlet 4, Nang Mau Town, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT VỊ THỦY
Mã số thuế:

6300310518

Địa chỉ: đường Hùng Vuơng, ấp 4, Thị trấn Nàng Mau , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Hung Vuong Street, Hamlet 4, Nang Mau Town, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT VỊ THỦY
Mã số thuế:

6300310483

Địa chỉ: đường Hùng Vuơng, ấp 4, Thị trấn Nàng Mau , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Hung Vuong Street, Hamlet 4, Nang Mau Town, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT VỊ THỦY
Mã số thuế:

6300310500

Địa chỉ: đường Hùng Vuơng, ấp 4, Thị trấn Nàng Mau , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Hung Vuong Street, Hamlet 4, Nang Mau Town, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

6300310204

Địa chỉ: ấp Thị trấn, Thị trấn Ngã sáu , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: Thi Tran Hamlet, Nga Sau Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

6300310187

Địa chỉ: ấp Thị trấn, Thị trấn Ngã sáu , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: Thi Tran Hamlet, Nga Sau Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

6300310211

Địa chỉ: ấp Thị trấn, Thị trấn Ngã sáu , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: Thi Tran Hamlet, Nga Sau Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT NGÃ BẢY
Mã số thuế:

6300309992

Địa chỉ: Số 11, đường 3/2, Xã Đại Thành , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: No 11, Street 3/2, Dai Thanh Commune, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Đại Thành, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 19/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT NGÃ BẢY
Mã số thuế:

6300310003

Địa chỉ: Số 11, đường 3/2, Xã Đại Thành , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: No 11, Street 3/2, Dai Thanh Commune, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Đại Thành, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 19/12/2018