Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liên Hồng- Huyện Gia Lộc- Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Tổng Hợp Gia Lộc
Mã số thuế:

0801038647

 Điện thoại:

0987.193.888

Địa chỉ: Thôn Đồng Lại - Xã Liên Hồng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
Address: Dong Lai Hamlet, Lien Hong Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 18-09-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Tùng Thắng
Mã số thuế:

0800775768

 Điện thoại:

(0220) 3712940

Địa chỉ: Thôn Thanh Xá - Xã Liên Hồng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
Address: Thanh Xa Hamlet, Lien Hong Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 17-12-2009

Công ty TNHH một thành viên Toàn Thịnh Phát
Mã số thuế:

0800341062

 Điện thoại:

0912.139.652

Địa chỉ: Thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
Address: Tang Thuong Hamlet, Lien Hong Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 15-09-2006