Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trầm Lộng- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

UBND Trầm Lộng
Mã số thuế:

0104003904

Địa chỉ: Thu Nội - Trầm Lộng - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Thu Noi, Tram Long, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Trầm Lộng, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-06-2009