Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Lỗ- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Trường THCS xã Đông Lỗ
Mã số thuế:

0104064801

Địa chỉ: Viên Đình, Đông Lỗ - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Vien Dinh, Dong Lo, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Đông Lỗ, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-07-2009

UBND xã Đông Lỗ
Mã số thuế:

0104004104

Địa chỉ: Thôn Viên Đình - Đông Lỗ - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Vien Dinh Hamlet, Dong Lo, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đông Lỗ, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-06-2009