Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT THƯỜNG TÍN

Ngày thành lập: 29/12/2018

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, Thị trấn Thường Tín , Huyện Thường Tín , Hà Nội
Address: Thuong Tin Town, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City

Ngành nghề chính (Main profession): NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Mã số thuế 0108568976
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Thường Tín
Người đại diện Trần Thị Yên
Địa chỉ N.Đ.diện Thị trấn, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội
Delegate address Thi Tran, Thuong Tin Town, Thuong Tin District, Ha Noi City

Ngành Đ.ký kinh doanh của TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT THƯỜNG TÍN

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính