Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nậm Ty- Huyện Hoàng Su Phì- Hà Giang

BQL giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) xã Nậm Ty
Mã số thuế:

5100431390

Địa chỉ: xã Nậm Ty - Xã Nậm Tỵ - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang
Address: Nam Ty Commune, Nam Ty Commune, Hoang Su Phi District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Nậm Ty, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Ngày thành lập: 11-06-2015