Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tháp Mười- Đồng Tháp

Công Ty TNHH Khai Thác Chợ Công Vinh
Mã số thuế:

1402129767

Địa chỉ: Số 437, ấp I, Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 437, I Hamlet, Tan Kieu Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 22-08-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Kim Tiền Tân Kiều
Mã số thuế:

1402120059

Địa chỉ: Chợ Tân Kiều, ấp 3, Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Cho Tan Kieu, Hamlet 3, Tan Kieu Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 28-03-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN ĐÔNG
Mã số thuế:

1402115203

Địa chỉ: Số 03, đường Trần Thị Nhượng, khóm 4, Thị trấn Mỹ An , Huyện Tháp Mười , Đồng Tháp
Address: No 03, Tran Thi Nhuong Street, Khom 4, My An Town, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 18/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp