Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Điện Biên Đông- Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BĂNG BIÊN LAI - CCT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Mã số thuế:

5600323273

Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông , Huyện Điện Biên Đông , Điện Biên
Address: Civil Group 9, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Mã số thuế:

5600323308

Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông , Huyện Điện Biên Đông , Điện Biên
Address: Civil Group 9, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGHÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Mã số thuế:

5600323298

Địa chỉ: tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông , Huyện Điện Biên Đông , Điện Biên
Address: Civil Group 9, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Mã số thuế:

5600323280

Địa chỉ: tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông , Huyện Điện Biên Đông , Điện Biên
Address: Civil Group 9, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Nga Văn Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế:

5600312306

Địa chỉ: Tổ dân cư số 6, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
Address: Dan Cu So 6 Civil Group, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Ngày thành lập: 23-03-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Lắp Điện Na Son Điện Biên
Mã số thuế:

5600312232

Địa chỉ: Tổ dân cư số 10, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
Address: Dan Cu So 10 Civil Group, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Ngày thành lập: 19-03-2018

Công Ty TNHH Dung Xuân Điện Biên
Mã số thuế:

5600312257

Địa chỉ: Bản Phiêng Ngám, Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
Address: Phieng Ngam Hamlet, Pu Nhi Commune, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Ngày thành lập: 19-03-2018

Công Ty TNHH Thanh Oanh Điện Biên
Mã số thuế:

5600312183

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
Address: Civil Group 6, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Ngày thành lập: 16-03-2018

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Mã số thuế:

5600291409

Địa chỉ: Tổ 8 thị trấn Điện Biên Đông, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên
Address: Civil Group 8, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Ngày thành lập: 01/04/2016

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp